SmåRådina: for demokrati i Russland    Smårådina: for demokrati i Russland

Vi i SmåRådina er mot krigen i Ukraina. Bombingen må stoppes nå!

Laste ned (.pdf)

§ 1 Foreningens navn

SmåRådina: for demokrati i Russland

§ 2 Formål

Foreningens hovedformål er å fremme den demokratiske utviklingen og menneskerettigheter i Russland ved å sette søkelyset på aktuelle hendelser og problemer i landet.

Andre mål er:

 • å samarbeide med andre organisasjoner som fremmer demokrati i Russland og Øst-Europa;
 • å skape et trygt plattform for kommunikasjon mellom likesinnede;
 • å bidra til offentlig debatt om den politiske situasjonen og menneskerettigheter i Russland;
 • å bidra til et nyansert bilde av Russland som et europeisk land og bekjempe stereotypier om det russiske samfunnet;
 • å være et bindeledd mellom det russiske og norske samfunnet.
§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.

§ 4 Medlemmer og kontingent

Det er åpent for alle myndige som er bosatt i Norge, å bli medlem i denne foreningen. Nye medlemmer skal bli kjent med organisasjonens formål og samtykke til regler knyttet til medlemskapet.

Medlemskapet er frivillig.

Alle medlemmer skal betale kontingent. Kontingenten fastsettes på ordinært årsmøte. Kontingentet betales for et kalenderår og refunderes ikke.

§ 5 Rettigheter, plikter og regler knyttet til medlemskapet
§ 5.1 Rettigheter

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til styret og andre åpne posisjoner i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

§ 5.2 Plikter

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 5.3 Utestenging

Brudd på vedtektene medfører skriftlig advarsel og i grove tilfeller umiddelbar utestenging. Avgjørelsen om advarselen eller utestengingen vedtas på et styremøte med kvalifisert flertall (⅔ av stemmene i styret). Utestenging fra foreningen kan skje dersom medlem:

 • Utfører en handling som er i strid med organisasjonens formål og vedtekter.
 • Utfører en bevisst handling eller gir en uttalelse som medfører skade for organisasjonens omdømme.
 • Samler, videresender eller offentliggjør personlige opplysninger om andre medlemmer eller styret.
§ 6 Styret

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er angitt.

Foreningen har et styre på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styremedlemmer skal velges for 1 år om gangen, dog slik at ikke alle representantene skiftes ut samtidig. For å sikre en viss kontinuitet i styret og dets arbeid skal minst halvparten (eller minst 2 av 3) av styremedlemmene beholde vervet sitt.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser;
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse;
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser;
 • representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemme avgjørende.

Styreleder velges med alminnelig flertall av de avgitte stemmene i styret. Når det er flere enn én kandidat til styreleder, skal avstemning holdes hemmelig og telles av et tellekorps bestående av to-tre personer. Styreleder velges for ett år om gangen.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres av styreleder, som får to stemmer. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt per e-post til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding;
 • behandle revidert regnskap;
 • behandle innkomne forslag;
 • presentere planer for kommende år;
 • fastsette kontingent;
 • vedta budsjett;
 • velge
  • styremedlemmer;
  • varamedlemmer.
§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.​

§ 10 Signaturrett

Dokumenter signeres av minst to styremedlemmer i fellesskap.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.